ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು


Mrs.Leena Lewis

Office superintendent

Mr.Sherry

First Division Clerk

Mr.Peter Padmaraj

Sec.Division Clerk

Mrs.Severine D'Souza

Sec.Division Clerk

Mrs.Apoline Serrao

Mr.Joannes R.Pais

Mr.Kamil D'Souza

Mr.Felix Vas

Mr.Henry S.Moras

Mr.Nagendappa

Mr.Sadashiva Shetty

Mrs.Kavitha Pereira

Mrs.Prathima Flavia Crasta

Mrs.Rozita

Mr.Vijith